Wybierz kategorię

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać ciekawe informacje o naszych produktach oraz nowościach na stronie podaj adres e-mail w polu poniżej:

Aktualnie znajdujesz się w: Strona główna Regulamin

Regulamin

 

 

 

I. DEFINICJE
"Sklep internetowy" lub "Serwis"- portal internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.kepka.com.pl
"Użytkownik" - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła konto w serwisie
"Klinet" - osoba fizyczna która dokonała zakupu w Sklepie internetowym
"Usługodawca"-
Kepka Group Ewa Warda-Kaszuba
Lipia Góra 95 A
NIP: 6821129063
REGON: 363236891
email: sklep@kepka.com.pl
tel.: 515034324
"Regulamin" - niniejszy regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1.1 Ceramiczny Sklep internetowy (www.sklep.kepka.com.pl) prowadzi wysyłkową sprzedaż ceramiki użytkowej, ozdobnej, narzędzi do obróbki ceramiki i pracy w glinie, mas ceramicznych, szkliw, angob, farb ceramicznych oraz urządzeń cieplnych.
Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto zapozna się z niniejszym regulaminem i poprawnie wypełni formularz zamówienia.
1.2. Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera ze Sklepem umowę o świadczeniu usług drogą elekrtoniczną na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Użytkownik zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od któej może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
1.3. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych indywidualnie dla każdego produktu, wolny od wad. Usługodawca jest odpowiedzialny za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w Regulaminie.
1.4. Poprzez Podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygonia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

2. UŻYTKOWANIE SERWISU
2.1 W trakcie rejestracji przyszły użytkownik zastanie poproszony o podanie danych osobowych. Użytkownicy zobowiązani są do podania kompletnych, prawdziwych danych
2.2. Każdu urzytkownik ma zapewniony bezpośreni, chroniony hasłem, dostęp do serwidu
2.3. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.
2.4 Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży określonego towaru
3.2. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcię przycisku "KUPUJĘ" Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca dla Sklepu po potwierdzeniu przez Sklep jej otrzymania i warunków umowy.
3.3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Serwisu drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Sklep dostępności towaru.
 

4. CENY KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW
4.1. W serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia oraz na każdej stronie  produktu oraz w terminach podanych w opisie produktu.
4.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszytskie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki.
4.3. Koszty wysyłki są ustalone osobno dla każdego zamówienia i zależą w szczególności od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. 
4.4. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego przez Serwis co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Serwis nie odpowiada za różnicę w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Serwisie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Użytkowników. Dopuszczalne sa niewielkie odchylenia w podaniu w wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 2cm.

5. PŁATNOŚĆ
5.1. Serwis oferuje swoim Użytkownikom cztery metody płatności:
1)przelewem lub transferem internetowym
2)za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU
3)płatność gotówką przy odbiorze
4) kartami płatniczymi za pomocą PayU

5.2. Serwis zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innych metod płatności, Informację o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostarczania znajdują się każdorazowo w trakcie składania zamówienia dotyczącego konkretnego towaru.
5.3. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Sklep zastrzego sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.
5.4. Przy wysyłce towaru poza granice Polski nie akceptowana jest opcja płatności przy odbiorze.
5.6. W razie złożenia zamówienia i niedokończenia procedury płatności zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje anulowane przez Serwis. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Użytkownika do zapłay a Serwis do realizacji zamówienia.
5.7. W celu wystawienia faktury, prosimy w trakcie składania zamówienia uzupełnić niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. DOSTAWA
6.1. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów członkowskich UE. Na podany przez Użytkownika adres  dostawy zamówienia.
6.2. Sklep przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw podawane są na poszczególnych stronach produktów.
6.3. W wyniku siły wyższej lub wydażeń niezależnych od Serwisu, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zamiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Użytkownika, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.
6.4. W przypadku nieskutecznego dostarczania zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy użytkownika, Sklep dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Użytkownika. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówienia towaru Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Użytkownika oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Użytkownikowi płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sklep został zmuszony był ponieść.

 

 

 

 

 

6.5. Koszty dostawy towru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Serwisem. Informacje o kosztach dostawy dostępne są każdorazowo na stronie przedmiotu.
6.6. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący ze Sklepem, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.
6.7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrzych paczki, Użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia Sklep o tym fakcie pisząc na adres sklep@kepka.com.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 6.6. Użytkownik ma prawo żądać odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na nową.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14dni kalendarzowych od daty odbioru towaru. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Użytkownik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.
7.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres mailowy: sklep@kepka.com.pl
7.3. Termin odstąpienia od umowy uważa się za zachowany jeżeli oświadczenie zostanie przesłane przed jego upływem. Użytkownik ma obowiązek ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy idesłanie rzeczy przed jego upłuwem.
7.4. W przypadku dokonywania zwrotów należy wysłać wiadomość na adres: sklep@kepka.com.pl. Powinna zaierać numer zamówienia oraz przyczynę zwrotu.
7.5. Sklep w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towy wraz z należnością za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta w terminie nie poźniejszym niz 14 dni. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty natępuje wyłącznie na konto bankowe. Wystarczy aby klient przesłał wiadomość na podany adres email w tereści zamieszczając numer konta iraz informację o przyczynach zwrotu.
7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotów kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostawczenia towaru oferowanego przez Serwis.
7.7. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Użytkownik odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akscesoriami do niego dołączonymi.
7.8. Sklep zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.
7.9. W przypadku skorzytania z prawa odstąpienia od umowy przez Użytkownika ponosi on koszty przesyłki zwrotnej.
7.10. Towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:
Centrum Ceramiki i Technologii
os. Cechowe 27-28
64-840 Budzyń
7.11. Istnieje możliwośc zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego Serwisu, wystarczy wysłać wiadomość na adres: sklep@kepka.com.pl. Treść powinna zawierać numer zamówienia. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów jakie Użytkownik poniósł składając zamówienie. Zwrot należności za zwrócony towar i dostarczenie przesyłki do Użytkownika zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej, o ile nie postanowiono, że koszty zwrotu towaru ponosi Sklep.
7.12. Sklep nie odpowiada za niedostarczenie prosuktu na skutek nieprawidłowo podanego przez Użytkkowanie adresu; zobowiązuje się jedak do zawiadomienia Użytkownika za pośrednictwem poczy elektronicznej o próbie dostarczenia zamówienia.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje dotyczącą świadczenia usług można złożyć na adres: sklep@kepka.com.pl
8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Serwisieiraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
8.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do sprzedającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania>
8.5.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mial.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. W trakcie rejestracji i dokonywania zakupów w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które będą wykorzystywane przez Sklep do realizacji umów zawieranych z Użytkownikami.
9.2. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w celu zawierania umówo sprzedaży towarów oraz innych celach, do jakich upoważnia Sklep ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.3. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane za jego zgodą.
9.4. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawodo ich poprawiania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych dancyh osobowych.
9.5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9.6. Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do Serwisu i rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.
9.10. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sklep.
9.11. W trakcie składania zamówienia w Serwisie Użytkownicy podają informację dotyczące adresu do rachunku, adresy dostawy oraz dokonują płatności za pomocą metod płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.

10. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI
10.1 Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie - niezależnie odformy - w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Sklepu.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
11.1 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy będą informowani na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszy niż 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienonego Regulaminu na stronie głównej serwisu.
 


Polecamy